IMG_2855 

 

IMG_2852

Dear 朋友們

我將於5/8~14其間“進廠維修(禪修),在這期間,將不方便做任何方式的聯繫。在此跟您至最深歉意。
如果有任何事前需要聯繫,麻煩您寫信到我的email address:
jiaojiao.parislouvre@gmail.com
MIke將在這期間回覆民宿的問題
非常感謝

Jiaojiao

IMG_2829

 

 

 

 

創作者介紹

jiaojiao巴黎民宿

jiaojiao 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()